Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

2018/2019. tanév

1.) 2018. szeptember 3. hétfő

"Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak."

(A Zsoltárok könyve 147:11)

 

2.) 2018. szeptember 10. hétfő

"A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten: Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok!"

(Mózes első könyve 3:1-3)

 

3.) 2018. szeptember 17. hétfő

"Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt."

(Mózes első könyve 2:15)

 

4.) 2018. szeptember 24. hétfő

"Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva."

(Máté evangéliuma 10:29-30)

 

5.) 2018. október 1. hétfő

"Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!"

(A zsoltárok könyve 150:3-6)

 

6.) 2018. október 8. hétfő

"Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által."

(Pál levele a rómaiakhoz 5:3-5)

 

7.) 2018. október 15. hétfő

"Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!"

(A példabeszédek könyve 6:6)

 

8.) 2018. október 24. szerda

"Várakozott még újabb hét napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és íme, már egy leszakított olajág volt a csőrében. Ebből tudta meg Nóé, hogy leapadt a víz a földről. Várakozott még újabb hét napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá."

(Mózes első könyve 8:10-12 (Áhítaton felolvasva 8:1-12))

 

9.) 2018. november 5. hétfő

"Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás ekkor a hal gyomrában Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, és ezt mondta: Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat."

"...Az Úrtól jön a szabadulás! Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre."

(Jónás könyve 2:1-3)

 

10.) 2018. november 19. hétfő

"A karmesternek: Kórah fiainak tanítókölteménye."

(A zsoltárok könyve 42:1)

 

11.) 2018. november 26. hétfő

"De a szamár meglátta az Úr angyalát, ahogyan ott állt az úton kivont karddal a kezében, ezért letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az útra.

(Mózes negyedik könyve 22:22-34)

 

12.) 2018. december 1. szombat

"Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."

(János evangéliuma 8:12)

 

13.) 2018. december 3. hétfő

"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által."

(Pál levele a Rómaiakhoz 10:17)

 

14.) 2018. december 10. hétfő

"Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé,..."

(A zsidókhoz írt levél 6:19)

 

15.) 2019. január 7. hétfő

"Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül."

(Zsoltár 34:9)

 

16.) 2019. január 21. hétfő

"Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, 

de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne."

(János evangéliuma 4:13-14)

 

17.) 2019. január 28. hétfő

"Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben."

(Lukács evangéliuma 2:52)

 

18.) 2019. február 4. hétfő

"Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és ezt mondták: Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik: Nem kell elmenniük: ti adjatok nekik enni! Ők így válaszoltak: Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig ezt mondta: Hozzátok nekem ide azokat! Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral. Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.​"

(Máté evangéliuma 14:13-21)

 

19.) 2019. február 11. hétfő

"Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját.  Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette. Amikor azonban nem tudta már tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nővére pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban, cselédjei meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a szolgálóleányát, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket; hát egy síró fiú volt! Megszánta, és ezt mondta: A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nővére pedig ezt kérdezte a fáraó leányától: Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja neked a gyermeket? A fáraó leánya így felelt: Eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket – mondta neki a fáraó leánya –, és szoptasd őt helyettem, én pedig megadom jutalmadat! Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor a gyermek nagyobb lett, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta. Mózesnek nevezte el, mert ezt mondta: A vízből húztam ki."

(Mózes második könyve 2:1-10)

 

20.) 2019. február 18. hétfő

"Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már meggyengült, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt ki, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt: Itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt: Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le! Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt: Nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le! Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! Sámuel elment, és lefeküdt a helyére.  Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek: Én olyan dolgot fogok véghezvinni Izráelben, hogy aki csak hallja, belecsendül mind a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem, és be is végzem azt. Mert kijelentettem neki, hogy örök ítéletet hozok háza népére azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak vele magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét sem véres-, sem ételáldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig, és akkor kitárta az Úr házának az ajtóit. De Sámuel nem merte elmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta: Fiam! Sámuel! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. Éli megkérdezte: Milyen kijelentést kaptál? Ne titkold el előttem! Ne segítsen téged az Isten se most, se ezután, ha eltitkolsz előttem egyetlen szót is mindabból, amit kijelentett neked! Elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta: Ő az Úr. Tegye azt, amit jónak lát. Sámuel felnövekedett. Az Úr pedig vele volt, és igéiből semmit sem hagyott beteljesületlenül."

(Sámuel első könyve 3:1-19)

 

21.) 2019. február 25. hétfő

"Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra!"

(Példabeszédek könyve 4:20)

 

22.) 2019. március 4. hétfő

"Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot!"

(Példabeszédek könyve 4:24)

 

23.) 2019. március 11. hétfő

"Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!"

(A Példabeszédek könyve 4:25)

 

24.) 2019. március 18. hétfő

"Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!"

(A Példabeszédek könyve 4:23)

 

25.) 2019. március 25. hétfő

"Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!"

(A Példabeszédek könyve 4:26-27)

 

26.) 2019. április 1. hétfő

"De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet."

(A Zsoltárok könyve 73:23)

 

27.) 2019. április 8. hétfő

"Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt."

(A Zsoltárok könyve 139:14)

 

28.) 2019. április 15. hétfő

"Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.​"

(János evangéliuma 14:18-19)

 

29.) 2019. április 24. szerda

"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban."

(Pál levele a rómaiakhoz 8:38-39)

 

30.) 2019. április 29. hétfő

"És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok."

(Máté evangéliuma 21:22)

 

31.) 2019. május 6. hétfő

"A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben."

(Pál levele a Galatákhoz 6:9-10)

 

32.) 2019. május 13. hétfő

"Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!  Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!"

(A Zsoltárok könyve 150:1-6)

 

33.) 2019. május 20. hétfő

"Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak."

(Példabeszédek könyve 3:7-8)

 

34.) 2019. május 27. hétfő

"De aki mindvégig kitart, az üdvözül. "

(Máté evangéliuma 24:13)

 

35.) 2019. június 03. hétfő

"Mindenért hálát adjatok!”

(Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 5:18)