Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

2017/2018. tanév

1.) 2017. szeptember 1. péntek

"Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

(A prédikátorok könyve 3:1)

 

2.) 2017. szeptember 4. hétfő

"Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el."

(Lukács evangéliuma 21:33)

 

3.) 2017. szeptember 11. hétfő

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

(Ézsiás könyve 41:10)

 

4.) 2017. szeptember 18. hétfő

"Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!"

(Példabeszédek könyve 6:6)

 

5.) 2017. szeptember 25. hétfő

"Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei,..."

(Pál levele az efezusiakhoz 5:1)

 

6.) 2017. október 2. hétfő

"Dicsérjétek az Urat! Dicsérd, lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek."
(A zsoltárok könyve 146:1-2)

"Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!"
(A zsoltárok könyve 147:1)

"Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!"
(A zsoltárok könyve 149:1)

 

7.) 2017. október 9. hétfő

"Légy csenden, és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!"

(A zsoltárok könyve 37:7)

 

8.) 2017. október 16. hétfő

"Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. 

Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. 

Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. 

Közel volt a páska, a zsidók ünnepe. 

Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? 

Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. 

Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. 

Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek? 

Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket! Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. 

Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. 

Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba! 

Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett ezt mondták: Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba."

 

(János evangéliuma 6:1-14)

 

 

9.) 2017. október 24. kedd

"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját."

(A jelenések könyve 2:10)

 

10.) 2017. november 6. hétfő

"Aki szegény ahhoz, hogy ennyit adjon érte, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, amely nem inog. Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el nektek a kezdetektől fogva, nem magyarázták el a föld alapozását?"

(Ézsaiás könyve 40:20-21)

 

11.) 2017. november 13. hétfő

"Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét."

(Jeremiás könyve 8:7)

 

12.) 2017. november 20. hétfő

"Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!"

(A példabeszédek könyve 4:23)

 

13.) 2017. november 27. hétfő

"A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten!"

(Zsidókhoz írt levél 13:16)

 

14.) 2017. december 4. hétfő

"...Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását."

(Lukács evangéliuma 3:4-6)

 

15.) 2017. december 11. hétfő

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

(János evangéliuma 3:16)

 

16.) 2017. december 18. hétfő

"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba."

(János evangéliuma 1:9)

"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

(Máté evangéliuma 5:16)

 

17.) 2018. január 4. csütörtök

"Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül."

(Zsoltárok könyve 34:9)

 

18.) 2018. január 8. hétfő

"Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!"

(1 Mózes 4:7)

 

19.) 2018. január 15. hétfő

"Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem."

(Pál levele a filippiekhez 4:13)

 

20.) 2018. január 22. hétfő

"Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek: Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus pedig ismerve gondolataikat, megkérdezte tőlük: Miről tanakodtok szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: Csodálatos dolgokat láttunk ma!"

(Lukács evangéliuma 5:17-26)

 

21.) 2018. január 29. hétfő

"Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál! Kelj fel! Hív téged! Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá: Menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton.​"

(Márk evangéliuma 10:46-52)

 

22.) 2018. február 5. hétfő

""

()

 

23.) 2018. február 12. hétfő

"Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj el, a hited megtartott téged."

(Lukács evangéliuma 17:11-19)

 

24.) 2018. február 19. hétfő

"A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,..."

(Pál levele a galatákhoz 5:22)

 

25.) 2018. február 26. hétfő

"Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj."

(Lukács 6:43-45)

 

26.) 2018. március 5. hétfő

"Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait."

(Zsidókhoz írt levél 4:12)

 

27.) 2018. március 12. hétfő

"Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket."

(Példabeszédek 15:13)

 

28.) 2018. március 19. hétfő

"Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek."

(Jeremiás 17:14)

 

29.) 2018. március 26. hétfő

"Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát,

és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám!

Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat:

Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:

„Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.”

A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik:

odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá.

A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták.

Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!"

(Máté evangéliuma 21:1-9)

 

30.) 2018. április 5. csütörtök

"Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!"

(2 Péter 3:18)

 

31.) 2018. április 9. hétfő

"De az Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van."

(1 Sámuel 16:7)

 

32.) 2018. április 16. hétfő

"Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. "

(2 Timót 2:5)

 

33.) 2018. május 2. kedd

"Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát."

(Jakab 1:19-20)

 

32.) 2018. május 7. hétfő

"Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.​"

(Lukács evangéliuma 5:1-7)

 

33.) 2018. május 14. hétfő

"Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. 

Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt."

(Lukács evangéliuma 12:8-9)

 

34.) 2018. május 22. kedd

"...tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

"

(Máté evangéliuma 28:20)

 

35.) 2018. május 28. hétfő

"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

"

(1 Kor. 16:14)

 

36.) 2018. június 4. hétfő

"Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. ... hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. 

"

(Pál levele a rómaiakhoz 13:12-14)