Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

2015/2016. tanév

1.) 2015. szeptember 1. kedd
"Mindazt, amit az imádságotokban hittel kértek, megkapjátok."
(Máté ev. 21:22)

 

2.) 2015. szeptember 7. hétfő
"Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."
(Prédikátor könyve 3:1)

 

3.) 2015. szeptember 14. hétfő
"A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet..."
(János első levele 4:18)

 

4.) 2015. szeptember 21. hétfő
"Ébredj fel, aki alszol... és felragyog neked a Krisztus."
(Efézusi levél 5:14)

 

5.) 2015. szeptember 28. hétfő
"Áldjad lelkem az Urat és ne feledd el, mennyi jót tett veled."
(103. zsoltár 2 verse)

 

6.) 2015. október 05. hétfő
"... ami előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Jézus Krisztusban adott jutalmáért."
(Filippi 3:13)

 

7.) 2015. október 12. hétfő
"... legyenek kedvesek előtted szájamnak mondásai."
(Zsoltár 19:15; Károli fordítás)

 

8.) 2015. október 19. hétfő
"Ezért tehát még jobban kell figyelni a hallottakra, hogy valamiképpel el ne sodródjunk."
(Zsidókhoz írt levél 2:1)

 

9.) 2015. november 2. hétfő
"Az igaznak az emlékezete áldott."
(Péld. 10:7)

 

10.) 2015. november 9. hétfő
"Mindazt, amit az imádságotokban hittel kértek, megkapjátok."
(Máté ev. 21:22)

 

11.) 2015. november 16. hétfő
"Mindenre van erőm a Krisztusban aki megerősít engem."
(Filippi levél 4:13)

 

12.) 2015. november 23. hétfő
"Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus."
(Pál korintusiakhoz 3:11)

 

13.) 2015. november 30. hétfő
"Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk."
(Zsoltár 90:12)

 

14.) 2015. december 7. hétfő
"Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak!"
(Jakab levele 4:17)

 

15.) 2015. december 14. hétfő
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
(Lukács 2:14)

 

16.) 2016. január 4. hétfő
"Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor! Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz."
(Józsué 1:9)

 

17.) 2016. január 11. hétfő
"Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a  haragra."
(Jakab levele 1:19)

 

18.) 2016. január 18. hétfő
"Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi."
(Példabeszédek könyve 18:21)

 

19.) 2016. január 25. hétfő
"Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet..."
(János evangéliuma 14:23)

 

20.) 2016. február 1. hétfő
"Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a páska ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársak között van, elmentek egynapi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein.  Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én kétségbeesetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt: Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében."
(Lukács 2:41-51)

 

21.) 2016. február 8. hétfő
"Jézus pedig növekedett bölcsességben és testben, Isten és emberek előtti kedvességben."
(Lukács 2:52)

 

22.) 2016. február 15. hétfő
"Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."
(1 Korinthus 15:58)

 

23.) 2016. február 22. hétfő
"Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva."
(Máté evangéliuma 29:30)

 

24.) 2016. február 29. hétfő
"Uram, Atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian."
(Ézsaiás 54:7)

 

25.) 2016. március 7. hétfő
"Az Isten szeretet."
(János 1 levele 4:8)

 

26.) 2016. március 16. szerda
"Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van."
(1 Sámuel 16:7)

 

27.) 2016. március 21. hétfő
"Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van."
(1 Sámuel 16:7)

 

28.) 2016. március 30. szerda
"Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje."
(Pál első levele a korinthusiakhoz 1:18)

 

29.) 2016. április 4. hétfő
"Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul..."
(Ézsaiás 40:30-31)

 

30.) 2016. április 11. hétfő
"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére..."
(Zsidókhoz írt levél 12:2)

 

31.) 2016. április 18. hétfő
"...de a te szavadra mégis kivetem a hálót."
(Lukács ev. 5:1-11)

 

32.) 2016. április 25. hétfő
"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak."
(Máté ev. 24:35)

 

33.) 2016. május 2. hétfő
"A Szentlélek ígérete és Jézus mennybemenetele:
Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izráel országát?
Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.
Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.
"
(Apostolok cselekedetei 1:4-9)

 

34.) 2016. május 9. hétfő
"Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt."
(Lukács evangéliuma 12:8-9)

 

35.) 2016. május 17. kedd
"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek..."
(Az Apostolok cselekedetei 1:8)

 

36.) 2016. május 23. hétfő
"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak."
(Pál második levele a korinthusiakhoz 4:7)

 

37.) 2016. május 30. hétfő
"Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!"
(Zsoltár 90:12)

 

38.) 2016. június 06. hétfő
"... mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra."
(Pál első levele a tesszalonikaiakhoz 5:18)