Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

2014/2015. tanév

1.) 2014. szeptember 1. hétfő
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."
(Zsidókhoz írt levél 13:8)

 

2.) szept. 8. hétfő
"Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram."  
(Zsoltárok könyve 19: 15)

 

3.) szept.15. hétfő
"De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet." 
(Zsoltárok könyve 73: 23)

 

4.) szept. 22. hétfő
"Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt." 
(Prédikátor könyve 3:1)

 

5.) szept. 29. hétfő
"Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem."
(Zsoltárok könyve 40:9)

 

6.) okt. 6. hétfő
"Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?"
(Zsoltárok könyve 27:1)

 

 7.) okt. 13. hétfő
"Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz és okulj!"
(Példabeszédek könyve 6:6)

 

8.) okt. 20. hétfő
"Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk."
(1 Korinthus 2:12)

 

9.) nov. 3. hétfő
"Gyönyörködöm rendelkezéseidben, Igédről nem feledkezem meg. "
(
Zsoltárok könyve 119:16)

 

10.) nov. 10. hétfő
"Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk."
(Zsidókhoz írt levél 10,39)

 

11.) nov. 17. hétfő
"Hiszen az Úr látja az ember minden útját, és figyeli minden lépését."
(Példabeszédek 5:21)

 

12.) nov. 24. hétfő
"Isten a becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek."
(Példabeszédek 2:7)

 

13.) dec. 1. hétfő
"Várom az Urat, várja lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt!" 
(Zsoltárok könyve 130: 5-6)

 

14.) dec. 8. hétfő
"Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten."
(2 Kor. 9:6-7)

 

16.) 2015. jan. 5. hétfő
"Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik!"
(34. Zsoltár 9. verse)

 

17.) 2015. jan. 12. hétfő
"Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe."
(Jakab levele 1:14)

 

18.) 2015. jan. 19. hétfő - Egyetemes Imahét
A samáriai asszony története
(János ev. 4:1-14)

 

19.) 2015. jan. 26. hétfő
"... ami előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé."
(Filippi 3:13)

 

20.) 2015. feb. 2. hétfő
"Akik az Úrban bíznak, erejük megújul."
(Ézsaiás 40:31)

 

21.) 2015. feb. 9. hétfő
"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek."
(Máté ev. 5:13)

 

22.) 2015. feb. 16. hétfő
"... Tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot."
(Róma 5:3)

 

23.) 2015. feb. 23. hétfő
"Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik!"
(Jakab levele 2:10)

 

24.) 2015. márc. 2. hétfő
"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen."
(Pál második levele Timóteushoz 3:16-17)

 

25.) 2015. márc. 9. hétfő
"...Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!"
(Péter második levele 3:18)

 

26.) 2015. márc. 16. hétfő
"Áldjad, lelkem, az Urat és ne feledd el, mennyi jót tett veled!"
(103. Zsoltár 9. verse)

 

27.) 2015. márc. 23. hétfő
"Jézus mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!"
(János evangéliuma 14:1)

 

28.) 2015. márc. 30. hétfő
"Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha."
(János evangéliuma 11:25-26)

 

29.) 2015. ápr. 8. szerda
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
(János evangéliuma 3:16)

 

30.) 2015. ápr. 13. hétfő
"Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor látta, hogyan válogatják a főhelyeket... Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."
(Lukács evangéliuma 14:7 és 11)

 

31.) 2015. ápr. 20. hétfő
"Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb: "Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül: "Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: "Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábnak: "Nincs rátok szükségem!" Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek: a becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai."
(Pál első levele a Korinthusiakhoz 12:12 és 14-27)

 

32.) 2015. ápr. 27. hétfő
"Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én Atyám is szeretni fogja..."
(János evangéliuma 14:23)

 

33.) 2015. máj. 4. hétfő
"A karmesternek: Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod."
(Zsoltárok könyve 139 : 1-5)

 

34.) 2015. máj. 11. hétfő
"Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van."
(Zsidókhoz írt levél 10 : 35)

 

35.) 2015. máj. 18. hétfő
"E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek."
(Apostolok cselekedetei 27 : 35-36)

 

36.) 2015. máj. 26. kedd
"Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték Istent és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel."
(Apostolok cselekedetei 2 : 46-47)

 

37.) 2015. jún. 1. hétfő
"Uram, atyánk vagy te mégis!
Mi vagyunk az agyag,
te a mi formálónk,
kezed alkotásai vagyunk
mindannyian."

(Ézsaiás könyve 64:7)